Dajemy dzisiaj.
Inspirujemy jutro.
Menu
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wyszukiwanie

Polityka prywatności i pliki Cookis

 §1. Informacje ogólne.

W polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których LEADER jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

§2. Administrator danych osobowych.

Administratorem twoich danych osobowych jest LEADER Elżbieta Dylewska z siedzibą w Warszawie 01-919, ulica  Wólczyńska 297B, NIP: 1180108767, REGON: 011633610, zwana dalej „LEADER”.

§ 3. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LEADER prosimy kierować na podane poniżej adresy:

LEADER
ul. Wólczyński 297B
01-919 Warszawie

lub na adres mailowy:

handel@leader.pl

§ 4. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Podstawy prawne

Okres przetwarzania

Rejestracja konta w naszych portalach

Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby, której dane dotyczą

do czasu cofnięcia zgód

Wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

Art 6 ust 1 b)  RODO wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

do czasu wykonania takiej umowy, zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Wykonanie umowy, zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych

do czasu zakończenia
i przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Rekrutacja

Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby, której dane dotyczą

4 miesiące od  czasu zakończenia rekrutacji

Newsletter

Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody

Odpowiedź na zapytanie

Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

do czasu  udzielanie odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo  cofnięcia zgody przez osobę pytającą

Reklamacja

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
z przepisów

Rachunkowy, podatkowy

Art. 6 ust 1 c) RODO

Przez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia

Dochodzenie roszczeń lub ochrona  przed roszczeniami

Art 6 ust 1 f RODO prawnie uzasadniony interes

Niezbędny do wykonania zobowiązania oraz przedawnianie roszczeń

Marketing produktów i usług w tym profilowanie

Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby, której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody

Marketing produktów i usług w tym profilowanie

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

do czasu wniesienia sprzeciwu

Organizacja i promocja eventu

Art. 6 ust 1 pkt. f RODO  uzasadniony interes administratora

do zakończenia eventu oraz przedawnienia roszczeń

Konkursy, testy

Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby, której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody albo do czasu zakończenia konkursu, testów
i przedawnienia roszczeń

 

 § 5. Źródło pozyskiwanych danych oraz rodzaj danych udostępnionych przez inne podmioty.

LEADER otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób ( od pracodawcy danej osoby, od innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku, gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana mają Państwo bezpośrednią kontrolę nad zakresem zbieranych przez LEADER danych.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, LEADER zbiera zazwyczaj dane służące do kontaktu związanego z działalnością zawodową takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, stanowisko lub funkcję oraz ewentualnie inne dane wynikające z zamówienia, umowy na podstawie, której następuję udostępnienie danych.

§ 6. Cookies.

Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowym może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na komputerze, tablecie  użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas piklów cookies, zapoznaj się z polityką cookies dostępną na naszych stronach internetowych.

§ 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 § 8. Konsekwencje niepodania danych.

 1. W przypadkach formularzy elektronicznych (np. kontaktowych) podanie danych jest dobrowolne, jedynie brak podania danych wskazanych, jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.
 2. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy oraz obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 3. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli w zakresie działań marketingowych, zakupowych, sprzedażowych ich podanie jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości

§ 9. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takich przypadkach zawieramy umowy z podmiotem trzecim, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów.

Przechowywane przez nas dane mogą być przekazane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy umów powierzenia (procesorzy)
 2. Podmiotom świadczącym usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
 3. Podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych
 4. Podmiotom realizującym kampanie marketingowe
 5. Podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych w tym satysfakcji klienta
 6. Firmom windykacyjnym
 7. Audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym
 8. Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa

§ 10. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
 2. sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych
 3. usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przenoszenia danych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest stroną
 7. wycofania zgody w przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.

W przypadku, gdy Pani/Pan chcą  wypisać się z newslettera, link do wypisania się z usługi znajduje się w każdej wysłanej do Pani/ Pana wiadomości lub prosimy o  skorzystanie z danych zawartych w pkt. III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

Jeżeli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych  prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w pkt. III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

LEADER zastrzega sobie prawo realizacji powyższych praw po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej o realizację prawa.

Realizacja w/w praw zależy od szczegółowych warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania otrzymają Państwo odpowiedź wraz
z uzasadnieniem odmowy.

W przypadku chęci realizacji praw skorzystaj z danych wskazanych w punkcie III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

Prosimy o nieprzesyłanie za pomocą formularzy kontaktowych, stron internetowych szczególnych kategorii danych osobowych (ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym, orientacji seksualnej, wyroków skazujących i naruszeń prawa). W przypadku podania takich informacji przez Panią/Pana, będzie to oznaczać wyrażenie przez Panią/Pana wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystanie  przez LEADER takich informacji w sposób określony w formularzu, dokumencie, w którym dane zostały nam ujawnione.

§ 11. Bezpieczeństwo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych LEADER dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz stosuje zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy czy zastosowane środki są adekwatne do zabezpieczenia posiadanych danych.

§ 12. Nota od administratora.

LEADER zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w szczególności, gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja na dzień 22.05.2018 r.

» Zmień ustawienia cookies

Podążaj za nami

O nas

Rowerowy sklep internetowy Pin up Girl to efekt pasji do roweru.

Oferujemy rowery oraz akcesoria rowerowe głównie markowych i uznanych na rynku producentów. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim: stylowe rowery miejskie dla kobiet, beach cruisery, a także szereg akcesoriów podkreślających indywidualny styl, takich jak: koszyki na rower, siodełka i wiele innych.

Znajdź nas
Skontaktuj się z nami

LEADER
Wólczyńska 297 B, 01-919 Warszawa

tel. + 48 664468966

email: handel@pinupgirl.pl